ร่วมเป็นกรรมการตรวจและรับรองจำนวนนักเรียน

วัน 3 ธันวาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกะทู้วิทยา ร่วมเป็นกรรมการตรวจและรับรองจำนวนนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา ตามที่ สพฐ.สั่งการให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนในทุกชั้นทุกโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมรายงานยืนยันข้อมูลให้ สพม.14 ทราบ
ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561
จากการตรวจนับจำนวนนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งมีข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนกะทู้วิทยาดังนี้
ม.1 จำนวน 260 คน
ม.2 จำนวน 213 คน
ม.3 จำนวน 201 คน
ม.4 จำนวน 153 คน
ม.5. จำนวน 112 คน
ม.6. จำนวน 112 คน
รวมทั่งสิ้น จำนวน 1,051 คน
โดยอุดมการณ์ หรือเป้าหมายสำคัญของการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องดำเนินการใน 2 เรื่องสำคัญ คือ
1.สิทธิโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องของการสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ ให้นักเรียนทุกคน ทุกชั้นได้มาเข้าเรียน ได้มาเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ
ตามที่หลักสูตรรายวิชากำหนดได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นตามปฏิทินประจำปีการศึกษาของโรงเรียน ได้มีโอกาสใช้ชีวิต
ในวัยเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสั่งสมประสบการณ์ชีวิตและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของตน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาต่อไป
2.คุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องของการมีความรู้ในเนื้อหาสาระรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดให้เรียนรู้การมีทักษะในการดำเนินชีวิตในหลายทักษะ
และการมีเจตคติที่ดีและได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้(Learning Person) สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและรู้จักใช้สื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่(ICT) เพื่อการเรียนรู้ สามารถค้นพบศักยภาพของตนว่า ตนเองมีความรู้ความสามารถในด้านใด และควรจะมีอาชีพ
มีรายได้เพื่อการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนั้น จะมีรายได้จากอาชีพใด และจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อการต่อยอดไปสู่อาชีพนั้นๆ
ต่อไปในสาขา/คณะใด
หากโรงเรียนทุกโรงเรียนได้มุ่งมั่นในสองอุดมการณ์หรือเป้าหมายสำคัญ2 เป้าหมายใหญ่ดังกล่าว ก็จะทำให้ประเทศไทย สังคมไทยเราโดยรวม
มีความเจริญก้าวหน้า มีทรัพยกรมนุษย์ในประเทศที่มีคุณภาพมากขึ้นๆ สังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติและเป็นประเทศพัฒนาได้ในที่สุด.
กะทู้2