ร่วมเป็นเกียรติการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนกะทู้วิทยา

วันที่  17  มกราคม  2560  นายวันชัย  พงษา  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนกะทู้วิทยา 
โดยมี 1.น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง (นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกะทู้วิทยา) 2.นายชัยอนันต์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ศิษย์เก่าโรงเรียนกะทู้วิทยา ให้ข้อมูลประกอบการประเมินโรงเรียนรางวัล พระราชทาน-“ร.ร.กะทู้วิทยา” แก่คณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา2559 ที่ห้องประชุมโรงเรียนกะทู้วิทยา “เกณฑ์มาตรฐาน”โรงเรียนรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาที่สมัครเข้ารับการประเมิน จะได้รับการประเมินทั้ง”ด้านปัจจัย”,ด้านกระบวนการ, และผลผลิต โดยมีรายการประเมิน 6 ด้าน รวม 20 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1.ด้านคุณภาพนักเรียน 3 ตัวชี้วัด 2.ด้านการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 6 ตัวชี้วัด 3.ด้านบริหารจัดการ 4 ตัวชี้วัด 4.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา กับผู้ปกครองและชุมชน 2 ตัวชี้วัด 5.ด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคคล 3 ตัวชี้วัด 6.ด้านดีเด่นของสถานศึกษา 2 ตัวชี้วัด ในการนี้ “โรงเรียนกะทู้วิทยา” ต้องแข่งขันกับ “โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาวิทยาคม” จ.พังงา ขอเป็นกำลังใจกับ ผอ.ปัญญา หัตถิ ผอ.โรงเรียนกะทู้วิทยา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนกะทู้วิทยา ขอให้โรงเรียนชนะ การประเมิน ได้รับคัดเลือกเป็น โรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดกลางต่อไป
16144420_1318720504853083_1856949978_n