ร่วมในพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตในนามตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกะทู้วิทยา ร่วมเป็นสักขีพยาน
ในพิธีลงนาม “บันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กับ โรงเรียนกะทู้วิทยาโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยวิทยาการคอมพิวเตอร์กับ นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา ที่ห้องประชุมโรงเรียนกะทู้วิทยา

การลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ สร้างและขยายโอกาสการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนและครูอาจารย์โรงเรียนกะทู้วิทยาและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น
● Digital Engineering
● Computer Engineer
● Software Engineer/Developer
● IOS/Android Programmer
● Embedded System Engineer/IoT Engineer
● AI Engineer
● Network and Data Communications Engineer
● Cybersecurity Analyst and Designer
ฯ ล ฯ
นับเป็นความร่วมมือที่สำคัญ ในการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เท่าทันกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกต่อไป

และ ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธาน ในการประชุมกรรมการพิจารณาเสนอชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนกะทู้วิทยา รับทุนกาศึกษา”เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ”จาก”สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” (กสศ.)โดยนักเรียนทั้ง 10 คน จะได้รับทุนการศึกษา
ต่อเนื่อง ภาคเรียนละ 1,000 บาท มีรายนามดังนี้
1.ด.ญ.กนกวรรณ จันเมฑา ม.1/2
2.ด.ญ.อินทิรา บุญโยธา ม.1/2
3.ด.ญ.ปณิตา นาเรือง ม.2/3
4.ด.ญ.สุภาวดี ภูวศิริหิรัญสุข ม.2/5
5.ด.ช.สมชาย ศรีผุย ม.2/7
6.ด.ญ.อาทิตยา ประสานการ ม.2/8
7.นายเสรีภาพ โพร่ขวาง ม.3/2
8.ด.ช.ศุภวิชญ์ ลิ่นเจริญ ม.3/2
9.ด.ญ.สุทธิดา แซ่ตัน ม.3/3
10.ด.ญ.ฌาตชา ช่วยอุปการ ม.3/5

313358

313359

313360

313361

313366

313367

313368

313369