วันครูแห่งชาติ ปี 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพนักงาน        เจ้าหน้าที่ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62 จังหวัดภูเก็ต ในปีนี้มี 3 กิจกรรมสำคัญ ดังนี้
ภาคเช้า กิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้รับเกียรติ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด(นายนรภัทร ปลอดทอง) ได้มาเป็นประธานในพิธีฯ และมอบ
โล่รางวัล-เกียรติบัตร ผู้บริหารโรงเรียนเด่น-ครูดีเด่นของ สพป.ภูเก็ต มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ 1 ทุน 5,000.-บาท และทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา(ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สนง.คณะกรรมการ สกสค.) 3 ทุน ทุนละ 4,000.-บาท และได้รับเกียรติจาก นางอัญชลี วานิช เทพบุตร และ
นายเรวัติ อารีรอบ อดีต ส.ส.จังหวัดภูเก็ต มาร่วมพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ด้วย
ภาคบ่าย กิจกรรมแข่งขันกีฬางานวันครู
ภาคค่ำ กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์งานวันครู192928 8217