วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสุดารัตน์ ทองหอม ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส. รายนายลิขิต กาญจนะโนพินิจ คุู่สมรสของนางสุนทรี กาญจนะโนพินิจ ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ในการนี้ ได้ชี้แจงและมอบเอกสารการขอรับเงินค่าจัดการศพเพื่อขอรับเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ต่อไปลิขิต2ลิขิต3