วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางจิตรา อยู่ประสิทธิ และนางสุดารัตน์ ทองหอม พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายสุทิน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ณ วัดพระทอง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ ได้มอบเอกสารและให้คำแนะนำการกรอกแบบฟอร์มการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
สุทิน2

สุทิน3