วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ และนางสุดารัตน์ ทองหอม พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 3 ราย ดังนี้
1) วางพวงหรีดเคารพศพนายนิตย์ ประไพพฤกษ์ ณ วัดถาวรคุณาราม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2) วางพวงหรีดเคารพศพนางอำพัน บุญล้อม ณ วัดมงคลนิมิตร อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
3) วางพวงหรีดเคารพศพนางสาวิไล จิรพันธ์พิเชษฐ์ ณ วัดโฆษิตวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ในการนี้ ได้มอบเงินค่าศาสนพิธี พร้อมให้คำแนะนำชี้แจงการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทด้วย
S__30072888

S__99123229

S__30072883

S__30072885