สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. พ.ศ. 2559

เรียนท่านสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จังหวัดภูเก็ต  สกสค.ได้ออกระเบียบฯและประกาศฯ จัดสวัสดิการ ให้แก่สมาชิกฯอาวุโส(อายุการเป็นสมาชิกฯ 40 ปี หรือ อายุตัว 75 ปี )ได้สมัครใจยื่นเรื่อง ของดส่งเงินสงเคราะห์ฯรายเดือน (โดยขอให้ สกสค.ใช้เงินกองทุนฯ สำรองจ่ายแทนไปก่อน แล้วค่อยหักคืนกองทุนฯเมื่อสมาชิกฯถึงแก่กรรม จากเงินสงเคราะห์ครอบครัวฯ โดยกองทุนฯไม่ได้คิดดอกเบี้ยแต่อย่างใด) โดยระเบียบฯและประกาศฯดังกล่าว ท่านสมาชิกฯจะมีเงินเดือนเหลือไว้ใช้จ่าย แต่ละเดือนคืนมาจากเงิน ช.พ.ค. ประมาณ 500 บาท และจากเงิน ช.พ.ส. ประมาณ 300 บาท รวมสองรายการประมาณ 800 บาทต่อเดือน สมาชิกฯอาวุโสท่านใดสนใจ สวัสดิการดังกล่าว ติดต่อขอดูรายละเอียดได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดเบิกเงินเดือนของท่าน หรือที่ เว็ปไซต์ “สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต” และแจ้งความประสงค์ยื่นใบสมัครได้ที่สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต สถานที่ตั้ง สนง. ข้างสนามฟุตบอล ร.ร.กะทู้วิทยา  ส่วนท่านที่เห็นว่า เป็นโครงการฯที่ดี แต่ยังไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ คงส่งเงินสงเคราะห์รายเดือน เช่นเดิม