สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตต้อนรับคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงานรอบ 6 เดือน ของ สนง.คณะกรรมการ สกสค. ประกอบด้วย 1.นายแผ้ว รุจิระนันทบุตร ประธานกรรมการ 2.นายอุทิศ ภูมิชัย กรรมการ 3.นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ กรรมการ 4.นายปิยพฤทธิ์ เมืองแก้ว เลขานุการ ได้เดินทางมาประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ของ นายวันชัย พงษา ผอ.สนง. สกสค.จังหวัดภูเก็ต โดยประเมินฯใน 2 ส่วนสำคัญ ส่วนที่ 1 งานตามภารกิจที่สำคัญ(ตามแบบประเมินฯ ปจ.1 5 ด้าน 20 องค์ประกอบ 25 ตัวชี้วัด 100 คะแนน) ส่วนที่ 2 ทักษะการบริหาร(ตามแบบประเมินฯ ปจ.2 5 องค์ประกอบ 5 ตัวชี้วัด 20 คะแนน) และคุณลักษณะส่วนบุคคล 60 คะแนน ทั้งนี้ผู้รับการประเมินฯ ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่า 70% และในภาพรวมไม่น้อยกว่า 75 % จึงจะถือว่าผ่านการประเมินฯ การประเมินฯเป็นไปด้วยดี จะมีการประกาศผลการประเมินฯอย่างเป็นทางการในปลายเดือน มิถุนายน 2560 นี้ครับ.

19184199_1465177343540731_1031950994_n