สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ต้อนรับคณะอนุกรรมการดำเนินการวิจัย

เมื่อวันที่ 5  กรกฎาคม 2560  สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ต้อนรับคณะอนุกรรมการดำเนินการวิจัย เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์องค์กรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมีคณะอนุกรรมการวิจัย ดังนี้
1. รศ.ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ์  (ประธานอนุกรรมการ)
2. ดร.ประคอง  รัศมีแก้ว  (อนุกรรมการ)
3. ผศ.ดร.วีรวรรณ  จงจิตร ศิริจิรกาล (อนุกรรมการ)
4. นางชมพูนิช  นิธิรัชตปรีดา (ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา)
โดยมีเข้าร่วมประชุมวิจัยจากหน่วยงานสังกัดต่างๆ ดังนี้
1. นางสุปรีดา  สุวรรณรัตน์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต
2. นางสมจิต  ศิลปศาสตร์      โรงเรียนวิทยาสาธิต
3. นายธรรมศักด์ จำปาทอง   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด
4. นายขัมน์  สุขาพันธ์              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
5. นายพงษ์ศักดิื  วิสุทธิ์          วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
6. นางณัฏฐ์ศศิ วิเวกวินย์        ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต
7. นายกษิดิ์เดช พังงา              โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง
8. นายวัฒนา  สุขใจ                   โรงเรียนกะทู้วิทยา
9. นายอภิชาติ  สิงห์ศรีพงศ์     โรงเรียนกะทู้วิทยา
10. ดร.ศรีรัช  เกตุเมือง               สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
ในการประชุมวิจัยเชิงลึก เรื่องการสร้างภาพลักษณ์องค์กรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อนำมาพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรของสำนักงานให้มีภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมเชิงลึกเป็นอย่างมาก ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี
19758434_1490086297716502_1932570859_n

19832366_1490086314383167_1669460068_n

19849167_1490086457716486_2081741132_n