สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการ สกสค “กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ”และ “กิจกรรมการดำเนินชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

เมื่อวันจันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 (ภาคบ่าย) ที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต มีมติเห็นชอบให้ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต โดยความร่วมมือของ คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต,สพป.ภูเก็ต,สพม.14,สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ต,ร.ร.เอกชนในจังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดกิจกรรมอบรมสำคัญช่วงปลายปีงบประมาณ 2560 เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ใน 2 กิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 1. กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ(กาย – จิต) ในทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 น. – 11.00 น.ในเดือน สิงหาคม 2560 – กันยายน 2560(เริ่มเสาร์แรก วันที่ 5 สิงหาคม 2560)ที่ห้องลีลาศ โรงเรียนวิทยาสาธิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 19 คน ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญ สมาชิก”ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต” และสมาชิกชมรม – สมาคมครูฯในจังหวัดภูเก็ต ได้สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ตลอดช่วงการอบรมฯ (โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมแต่อย่างใด) ผู้สนใจเข้ารับการอบรมฯสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ นางสมจิต ศิลปศาสตร์ ผอ.ร.ร.วิทยาสาธิต-ประธานเครือข่ายครูไทยสุขภาพดีมีแบ่งปันด้วยหลัก 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) จังหวัดภูเก็ต หรือ โทรศัพท์แจ้ง นางสุดารัตน์ ทองหอม สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076 611 113 2.กิจกรรมการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ การดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ โดยความร่วมมือของ สพป.ภูเก็ต,สพม 14 ,สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ต,ร.ร.เอกชนในจังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา(ประจำการ) 2 หลักสูตร ที่ห้องประชุม วิทยาลัยบริหารธุรกิจภาคใต้ (เอสแบค) อ.เมือง จ.ภูเก็ต วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 หลักสูตร “ครูไทยใส่ใจการเงิน” จำนวน 80 คน วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 หลักสูตร “ครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง” จำนวน 80 คน โดยมี ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านการบริหารจัดการการเงิน) ของ”มูลนิธิยุวสถิรคุณ” มาให้ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ และแนวทางที่ถูกต้องต่อการบริหารจัดการการเงินส่วนตัว และครอบครัว ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ใช้ชีวิตท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี (เงินนิยม,บริโภคนิยม,วัตถุนิยม) เพื่อให้ครูฯและครอบครัวครูฯมี”ภูมิคุ้มกัน”ในชีวิตและเพื่อการ “อยู่ดีมีสุข”(มีความปลอดภัย มั่นคง และมีเกียรติมีศักดิ์ศรี) เป็นโครงการนำร่องสำคัญโครงการหนึ่งของคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต และจะมีการขยายผลต่อในปีงบประมาณ 2561 ตามมาตรการเชิงรุก ที่จะป้องกันการก่อหนี้เกินตัวและการมีหนี้สินล้นพ้นตัว จนถูกฟ้องบังคับชำระหนี้ เดือนร้อนทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน และภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในวงวิชาชีพครูฯ ผลการดำเนินการทั้ง 2 กิจกรรมสำคัญดังกล่าว จะได้รายงานให้ทราบต่อไปค่ะ

20623846_1519169344808197_1146161521_n