สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดอบรมโครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะเจตคติ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันเสารที่  19  สิงหาคม  2560  นายธีระ อนันตเสรีวิทยา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ การดำเนินชีวิตตามแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการดังกล่าวเป็นโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยความร่วมมือ ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (สพป.ภูเก็ต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ,สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ต,สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดภูเก็ต มีผู้อบรมระหว่างวันที่ 19 – 20  สิงหาคม  2560  รวมทั้งสิ้น  160  คน  แบ่งเป็น 2 รุ่น  – 2 หลักสูตร ดังนี้
รุ่นที่  1  วันเสาร์ที่  19    สิงหาคม  2560           หลักสูตร “ครูไทยใส่ใจการเงิน”            จำนวน   80   คน
รุ่นที่  2  วันอาทิตย์ที่  20  สิงหาคม  2560       หลักสูตร  “ครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง”    จำนวน   80   คน
นายวันชัย  พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามมาตรการเชิงรุก – การป้องกันการก่อหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาเกินตัว ทำให้ครูและบุคลากรทางศึกษามีหนี้สินพ้นตัวและถูกฟ้องบังคับคดี โดยการอบรมครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการการเงิน มาให้ความรู้แก่คุณครูทั้ง 2 หลักสูตร โดย ดร.อัจฉรา  โยมสินธุ์  จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ การจัดอบรมทั้งสองหลักสูตรได้ผ่านไปด้วยดี สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการค่ะ

25600819_๑๗๐๘๒๓_0065

25600819_๑๗๐๘๒๓_0060

25600819_๑๗๐๘๒๓_0054

25600819_๑๗๐๘๒๓_0001

25600819_๑๗๐๘๒๓_0004

25600819_๑๗๐๘๒๓_0008

25600819_๑๗๐๘๒๓_0014

ครูไทยใส่ใจการเงิน_๑๗๐๘๒๓_0008

ครูไทยใส่ใจการเงิน_๑๗๐๘๒๓_0014

ครูไทยใส่ใจการเงิน_๑๗๐๘๒๓_0003

ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง_๑๗๐๘๒๓_0085

ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง_๑๗๐๘๒๓_0088

ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง_๑๗๐๘๒๓_0086

ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง_๑๗๐๘๒๓_0009

ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง_๑๗๐๘๒๓_0002