สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรม “เครือข่ายความร่วมมือดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครู”

นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สกสค.ภูเก็ต นำพนักงานเจ้าที่ สนง.สกสค.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมสำคัญกับ”เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการดูแลสวัสดิการ – สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต” ใน 2 กิจกรรมสำคัญ ดังนี้
1. วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ภาคค่ำ ร่วมกิจกรรม พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่อุโบสถวัดวิชิตสังฆาราม(วัดควน) อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด/ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต และนายเสทือน มุขดี ประธานชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูปริยัตยานุยุต เจ้าอาวาสฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีสมาชิกฯเข้าร่วมพิธี รวม 104 คน
2. วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ภาคบ่าย ร่วมกิจกรรมพบปะครูบรรจุใหม่ สพป.ภูเก็ต ที่ห้องประชุม สพป.ภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์ ภารกิจ – นโยบาย – โครงการสำคัญ ของ สนง.คณะกรรมการ สกสค.และเชิญชวน ครูบรรจุใหม่สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. และร่วมกิจกรรมต่างๆตามโครงการที่ สนง.คณะกรรมการ สกสค.กำหนด มีครูบรรจุใหม่ ของ สพป.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุม 206 คน
52718

52719