สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วม MOU กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน”

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13:30 น. พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)แก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา( ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.)ที่มีหนี้อยู่ในภาวะวิกฤตระหว่าง สนง.คณะกรรมการ สกสค.และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัดที่ห้องประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัดปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตที่มีหนี้อยู่ในภาวะวิกฤต ได้ยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาภาวะหนี้วิกฤตถูกเจ้าหนี้ฟ้องศาลบังคับชำระหนี้ เดือดร้อนทั้ง” ผู้กู้ “และ” ผู้ค้ำประกัน ” แล้ว จำนวน 10 รายซึ่งจะได้วิเคราะห์ข้อมูลความเดือดร้อนจำเป็นและนำเข้าที่ประชุม” คณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดภูเก็ต “(ที่ สนง.คณะกรรมการ สกสค.แต่งตั้ง )และ” คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ” เพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอ สนง.คณะกรรมการ สกสค.อนุมัติ “เงินกองทุนสนับสนุนพิเศษฯ ” จัดทำสัญญาสวัสดิการเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ 3.5% ต่อปี รีไฟแนนซ์หนี้ที่วิกฤตของผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือมาอยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ที่เดียว อันจะช่วยให้ “ผู้กู้ ” และ ” ผู้ค้ำประกัน ” รอดพ้นจากภาวะวิฤต และเมื่อได้ช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหนี้วิกฤตได้แล้ว ก็จะขยายความช่วยเหลือครูและบุคลากรที่มีหนี้สินมากตามลำดับต่อไปโครงการสวัสดิการฯดังกล่าวนี้ เป็นโครงการตามนโยบาย ของ ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ที่สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล และคณะกรรมการ สกสค.(ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.เป็นประธานบอร์ด คณะกรรมการ สกสค.)ในวงเงินสวัสดิการเริ่มต้นโครงการฯ 1,000.-ล้านบาทขอขอบคุณ ท่านประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด(นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์) และกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึษาที่มีหนี้อยู่ในภาวะวิกฤต ของจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้.

63735