สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จ่ายเงินค่าจัดการศพ “สมาชิก ช.พ.ค.

วันที่  12  กันยายน  2560  สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้บริการทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ราย  นางสาวสภาวดี  ทองเจิม  สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 828991  สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จ่ายเงินค่าจัดการศพ ให้นางเหียด  ทองเจิม  มารดาของสมาชิก จำนวนเงิน 200,000  บาท 39015