สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2561

190570

7999
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561  วันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 พร้อมด้วย น.ส.จรรยาพร จันทร์ทิพย์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ตเดินสายมอบทุนการศึกษาวันเด็กที่บริจาค 5,000.-บาทและเป็นตัวแทน ของนายมนัส เสียงสลัก กก.สกสค.ภูเก็ต(ประธานบริษัทเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู บริจาค 10,000.-บาท) และ ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล กศจ.ภูเก็ต(เจ้าของ/ผู้จัดการ ร.ร.วิทยาสาธิต จ.ภูเก็ต บริจาค 5,000.-บาท) ให้เด็กนักเรียนที่ส่งใบสมัครคำขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทวี บุณยเกตุ แล้วไม่ได้รับทุนดังกล่าว จำนวน 12 คน
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต มีความเห็นว่า ควรจัดหา”ทุนการศึกษาวันเด็ก”ให้นักเรียนทุกคนที่ส่งใบสมัครขอรับทุนฯเป็นทุนวันเด็กแทน
ในวันนี้( 11 มกราคม 2561)จึงได้นำทุนการศึกษาดังกล่าว มามอบให้นักเรียนโรงเรียนต่างๆที่ได้รับทุนการศึกษาก่อนวันเด็กแห่งชาติ ดังนี้
1.ทุนการศึกษา ทุนละ 2,000.-บาท จำนวน 2 ทุน ได้แก่
(1) น.ส.น้ำเพชร แก้วกาศ
น.ร.ชั้น ม.4 ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต
(2) ด.ญ.เบญจวรรณ เดชากุล
น.ร.ชั้น ม.1 ร.ร.ถลางพระนางสร้าง
2.ทุนการศึกษา ทุนละ 1,600.-บาท จำนวน 10 ได้แก่
(1) ด.ญ.หทัยทิพย์ สังหนู
น.ร.ชั้น ม.1 ร.ร.สตรีภูเก็ต
(2) ด.ญ.เบญจวรรณ พรหมชัย
น.ร.ชั้น ม.1 ร.ร.ถลางพระนางสร้าง
(3) ด.ญ.รุ่งนภา เดชากุล
น.ร.ชั้น ม.3 ร.ร.หงษ์หยกบำรุง
(4) ด.ญ.โชติกา วงศ์เกียรติขจร
น.ร.ชั้น ม.2 ร.ร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์
(5) นายภูบดินทร์ ทรัพย์สม
น.ร.ชั้น ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
(6) นายจิโรตนภาส บุญฤทธิ์
น.ร.ชั้น ม.3 ร.ร.เทศบาลบ้านบางเหนียว
(7) ด.ญ.วริศา พุดช่อ
น.ร. ชั้น ม.2 ร.ร.เทศบาลเมืองภูเก็ต
(8) ด.ญ.สิริยากร ซ้อขาว
น.ร. ชั้น ม.3 ร.ร.เทศบาลปลูกปัญญา
(9) น.ส.นิลลภา เนตรมณี
น.ร.ชั้น ม.3 ร.ร.กะทู้วิทยา
(10) นายบุญรัตน์ เรืองกระโทก
น.ร.ชั้น ม.3 ร.ร.เทศบาลบ้านสามกอง
อนึ่งในปี 2560 มูลนิธิทวีบุณยเกตุ ได้มอบทุนการศึกษา ทุนละ 5,000.-บาท ผ่าน สนง.คณะกรรมการ สกสค.ให้แก่ ด.ญ.ณัฎฐธิดา น้อมศักดิ์ศรี น.ร. ร.ร.เกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ต
และมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มอบทุนการศึกษา ผ่าน สนง.คณะกรรมการ สกสค. 3 ทุน ทุนละ 4,000.-บาท ให้แก่
(1) ด.ญ.อัณนา พิบาลฆ่าสัตย์
น.ร.ชั้น ม.4 ร.ร.มุสลิมวิทยาลัยภูเก็ต
(2) น.ส.ศศิกานต์ ทับมุด
น.ร.ชั้น ม.5 ร.ร.มุสลิมวิทยาลัยภูเก็ต
(3) นายอนุสิทธิ์ กรงแก้ว
น.ร. ชั้น ม.6 ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย สพม.14ทุนฯของมูลนิธิทั้งสองดังกล่าวข้างต้น จะได้แจ้งให้นักเรียนที่ได้รับทุนฯ ไปรับทุนฯในพิธีงานวันครู (วันที่ 16 มกราคม 2561 ) ที่ห้องประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต ในภาคเช้าต่อไป
ในภาคเย็น – ค่ำ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่สนามเคหะชุมชนภูเก็ต 2 บ้านลิพอน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ร่วมบริจาคทุนการศึกษา 2 ทุน ทุนละ 500.- บาท แก่เด็กและเยาวชน ที่มารวมงานวันเด็กที่คณะกรรมการเคหะชุมชนภูเก็ต บ้านลิพอน จัดขึ้น มีเด็กและเยาวชนมาร่วมงานอย่างสนุกสนาน ประมาณ 200 คน
เลิกงานประมาณเวลา 20:30 น .