สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมชมรมครูอาวุโส ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

190984

190985

190986

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561: ภาคเช้า
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และกิจกรรมสังสรรค์ประจำปี 2560
” ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต “

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในฐานะที่ปรึกษาชมรมฯ และผู้สนับสนุนรางวัลกิจกรรมการแสดงบนเวทีการแสดง ณ ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
มีสมาชิกชมรมฯเข้าร่วมประชุมฯ และร่วมกิจกรรมนันทนาการ ในปีนี้ รวมทั้งสิ้น 266 คน
( สมาชิกชมรมฯ 247 คน,จนท.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ช่วยงานฯ 12 คน,แขกรับเชิญฯ 12 คน)

นายเสทือน มุขดี ประธานชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯและเปิดงานนันทนาการ – การแสดงบนเวที ของสมาชิกชมรมฯ

ในปีนี้ ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสมาชิกชมรมฯที่มาร่วมงานฯ สนับสนุนบัตรร่วมงานท่านละ 400.- บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต 30,000.- บาท และได้รับการสนับสนุนของขวัญรางวัลจากเครือข่ายความร่วมมือฯ( อปท., บริษัทฯ ,ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต,และผู้มีจิตศรัทธาฯ) รวมของรางวัล 137 ชิ้น,เงินรางวัล 8 รางวัล

การประชุมฯเป็นไปด้วยดี และการแสดงบนเวทีของสมาชิกชมรมฯก็ได้สร้างความสุข ความสนุกสนาน และความประทับใจแก่ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

นายสุเทพ เทพสกุล ที่ปรึกษาชมรมฯได้เสนอแนวคิดว่า ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ได้ก่อตั้งมาอย่างยาวนานย่างเข้าปีที่ 17 แล้ว(ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อ เดือนกรกฎาคม 2544) และมีพัฒนาการมาด้วยดี สมควรที่จะพัฒนาต่อยอดเป็น ” สมาคมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ” ต่อไป
ปรากฏว่าที่ประชุมฯเห็นด้วยตามข้อเสนอของท่านที่ปรึกษาสุเทพฯ และมอบคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ได้ไปศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

นับเป็นความสำเร็จของโครงการที่ชมรมฯได้กำหนดให้มีขึ้นตามแผนปฏิบัติการประจำปีของชมรมฯ อีกโครงการหนึ่ง

ขอชื่นชมท่านประธานชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต(นายเสทือน มุขดี) และคณะกรรมการบริหารชมรมฯทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดกิจกรรมที่สำคัญของชมรมฯ และขอชื่นชมสมาชิกชมรมฯทุกท่านที่มาร่วมงาน ให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมกับการประชุมฯและกิจกรรมนันทนาการเป็นอย่างดียิ่ง

ขออวยพรให้คณะกรรมการบริหารชมรมฯและสมาชิกชมรมครูอาวุโส จังหวัดภูเก็ตทุกท่าน มีความสุขความสำเร็จในการดำเนินชีวิตตลอดปี 2561 และพบกันในปีหน้าต่อไปน่ะครับ