สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561ระหว่างเวลา 13:30 น. – 16.00 น.นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จ.ภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม คกก.สกสค.จ.ภูเก็ต  ณ ห้องประชุม สนง.สกสค.จ.ภูเก็ต ในเดือนนี้ มีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ 3 เรื่องสำคัญ ดังนี้…
1.แนวคิดทางการบริหารจัดการ สพป.ภูเก็ต ของนายสายัณห์ ไกรนรา ผอ.สพป.ภูเก็ต(ที่ปรึกษา สนง.สกสค.จ.ภูเก็ต) มีสาระสำคัญ ดังนี้…
(1) ใช้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง”ศาสตร์พระราชา” ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 เรื่องการ”เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการ
(2) ตั้งใจทำสิ่งดีๆให้แก่จังหวัดภูเก็ต โดยจะเตรียมผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน เข้าสู่แนวคิด/นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ “ไทยแลนด์ 4.0”
(3) พร้อมและยินดีร่วมงานกับหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
(4) จะทำให้ สพป.ภูเก็ตเป็นเขตพื้นที่แห่งความสุข ความรัก ความสามัคคี จะมีกิจกรรมร่วมกับ สนง.ศธจ.,โรงเรียน และเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระยะๆ ในเบื้องต้นได้ใช้อาคารสวัสดิการ ของ สพป.ภูเก็ต เป็นสโมสรเพื่อนครูภูเก็ต “กินโกปี๋จอก – เหนียวห่อ”ในทุกวันเปิดทำการ โดยเงินบริจาค “กล่องรวมใจ”
(5) จะพัฒนาคุณภาพโรงเรียน – นักเรียน โดยแนวคิด “โมเดล 3 คืน”
– คืนครูให้นักเรียน
– คืนผู้บริหารให้โรงเรียน
– คืนศีกษานิเทศก์ให้ครูภูเก็ต
นับเป็นแนวความคิดทางการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน เป็นระบบ และเป็นรูปธรรม เชื่อมั่นว่าท่าน ผอ.สายัณห์ ไกรนรา ผอ.สพป.ภูเก็ต จะประสบความสำเร็จทางการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตอย่างแน่นอน

2.การชะลอโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูที่อยู่ในภาวะวิกฤต
ได้แจ้งให้ คกก.สกสค.จ.ภูเก็ต ทราบว่า ตามที่ สนง.คณะกรรมการ สกสค.ได้จัดให้มีโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูที่อยู่ในภาวะวิกฤต โดยร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ตามระเบียบฯที่ สนง.คณะกรรมการ สกสค.กำหนด ใช้เงินจากกองทุนสนับสนุนพิเศษฯ 1,000.-ล้านบาท(ในปี 2560 สมัย ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.) คิดดอกเบี้ยเงินที่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหนี้วิกฤตกู้แค่เพียง 3.5% ตั้งเป้าหมายนำร่อง 300 รายและจะขยายโครงการต่อไป รายละเอียดตาม” ยุทธศาสตร์แก้ไขหนี้สินภาวะวิกฤต (UNASIP MODEL) ” บัดนี้โครงการดังกล่าว สนง.คณะกรรมการ สกสค.ได้สั่งชะลอโครงการ ด้วยพบว่า การอนุมัติเงินกู้ จากกองทุนสนับสนุนพิเศษฯ ในวงเงินรายละ 1 – 7 ล้านบาท ไปแล้ว 4 ราย มีอยู่ 2 ราย ตรวจสอบพบว่า งวดชำระหนี้เกินระเบียบฯที่กำหนด และพบว่า หลักทรัพย์ที่ผู้กู้นำมาค้ำประกันเงินกู้มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ และ หลักประกันเงินกู้บางรายการขาดความน่าเชื่อถือ อาจจะมีปัญหากับเงินกองทุนฯในอนาคต สนง.คณะกรรมการ สกสค.จึงให้ชะลอการดำเนินการตามโครงการไปก่อน
ในส่วนของสนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้ลงนามความร่วมมือกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตและเตรียมการคัดเลือกผู้มีหนี้วิกฤตสมควรเสนอชื่อขอรับสวัสดิการตามโครงการฯไว้แล้ว 2 ราย ก็ต้องรอการสั่งการจาก สนง.คณะกรรมการ สกสค.ต่อไป

3. M0U ใหม่โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ยังไม่สามารถลงนามกันได้ ระหว่างธนาคารออมสิน กับ สนง.คณะกรรมการ สกสค.
เนื่องจากมีประเด็นสำคัญที่ยังตกลงไม่ได้ใน 4 ประเด็น ดังนี้
(1) MOU เก่า เป็นการลงนามโดยผู้บริหารองค์กรหลัก 5 องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กับ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และทีมงานบริหารธนาคารออมสิน
อยู่ระหว่างการประสานผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามใน MOUใหม่
(2) ตามข้อเสนอของ รมต.ศธ.ที่แจ้งว่า ต่อไปนี้ ธนาคารออมสินไม่ต้องส่งเงินค่าดำเนินการ 1% ให้แก่กองทุนสนับสนุนพิเศษฯ สนง.คณะกรรมการ สกสค.แต่ให้นำเงินส่วนนั้น ไปลดดอกเบี้ยแก่สมาชิกโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ที่มีวินัยทางการเงินดี(ลูกหนี้ชั้นดี) ที่ไม่ขาดชำระงวดเงินกู้แทน ซึ่งธนาคารออมสินจะคืนกลับให้เมื่อสิ้นปี 2561(จะได้รับดอกเบี้ยคืน1%ต้นปี 2562)
ในเรื่องนี้ สนง.คณะกรรมการ สกสค.ต้องการให้ ธนาคารออมสินคืนให้สมาชิกฯเป็นรายเดือนแทนเป็นรายปี
(3) ขอให้ธนาคารออมสินลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกสัญญาเงินกู้ลงจากเดิม และยืดเวลาการครบกำหนดสัญญาให้แก่ผู้ที่เข้ามาตราการปรับโครงสร้างหนี้จาก 30 ปี เป็น 33 ปีเพื่อไม่ให้สมาชิกฯมีภาระการชำระหนี้หนักช่วงจะหมดเวลาสัญญาเงินกู้
(4) ขอคืนเงินที่ธนาคารออมสินหักเงินจากกองทุนสนับสนุนพิเศษฯ สนง.คณะกรรมการ สกสค.ไปชำระหนี้แทนสมาชิกโครงการฯที่ขาดชำระหนี้เกิน 3 งวด(หนี้ไตรมาศ)รวมเป็นเงินประมาณ 10,400.- ล้านบาท เพราะไม่มีข้อกำหนดใน MOU ใหญ่ที่ได้ลงนามกันไว้ เป็นแต่เป็นหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินกองทุนสนับสนุนพิเศษฯ ของอดีตเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.คนเดียว ถือว่าเป็นข้อตกลงฝ่ายเดียว ไม่ใช่ข้อตกลงตามข้อที่ (1)ข้างต้น
จึงเรียน สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ทุกท่านเพื่อโปรดทราบ เรื่องที่ยังเป็นประเด็นปัญหาดังกล่าว หากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป207305.