หารือเรื่องการลงนามความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าพบหารือเรื่องการลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น การจัดอบรมอาชีพระยะสั้นตามสถานการณ์และความสนใจของประชาชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และครอบครัว ภาคีเครือข่าย ระยะ 5 ปี กับนายระวิ ดาบทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดภูเก็ต เช่น หลักสูตรช่างไม้ DIY หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรการนวดและสปา หลักสูตรร้องเพลง ลีลาศ สำหรับผู้สูงอายุ และอื่นๆ รวมทั้งแนวทางการเปิด Shop เพื่อบริการและสถานที่ฝึกงานของ ผู้เรียน ได้แก่ ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ร้านนวดและสปา ร้านกาแฟและขนมชนิดต่างๆ เพื่อบริการด้านข้างวิทยาลัย
นอกจากนั้น ยังได้เยี่ยมชมห้องเรียนหลักสูตรตัดผม ของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต โดยมี นายระวิ ดาบทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต พาเยี่ยมชมห้องเรียนตัดผม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
จากนั้น ได้ร่วมหารือแนวทางการจัดการอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ตามแนวทางของ กศน. โดยมีเป้าหมายเพื่ออบรมให้แก่ประชาชน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว และภาคีเครือข่าย เน้นหลักสูตรที่นำไปใช้ได้จริงกับชีวิตประจำวัน การต่อยอดความรู้ และการสร้างอาชีพใหม่ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
1EB53BC8-C4EA-47B2-BEE1-277B25602BC4

MOU หลักสูตร_๒๑๐๖๑๖_0

MOU หลักสูตร_๒๑๐๖๑๖_1

E82F7CEF-7656-4208-BDE7-5D55F596B6EA

MOU หลักสูตร_๒๑๐๖๑๖