อกคศ.จังหวัดภูเก็ต ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2563 – 2565

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธาน อกศจ.ภูเก็ต ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2563 -​2565” ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวม 30 คน มีนายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อทบทวน/ปรับแผนงาน-โครงการต่างๆในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ2564
การประชุมปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกำหนดการที่ได้กำหนดไว้และประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดทางฝ่ายเลขานุการ(สนง.ศธจ.ภูเก็ต)จะได้จัดระเบียบวาระเสนอ กศจ.ภูเก็ต
ต่อไป.
491086

5674

5672

5702

491080

491082

491083