“เปิดรั้วโรงเรียน…กะทู้วิทยา”

กะทู้วิทยาวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 : ภาคเช้า

นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต(กรรมการสถานศึกษา ร.ร.กะทู้วิทยา)

ยวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต(กรรมการสถานศึกษา ร.ร.กะทู้วิทยา) ร่วมงาน ” เปิดรั้วโรงเรียน…กะทู้วิทยา ” ที่โรงเรียนกะทู้วิทยา
โดยมี ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้(ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.กะทู้วิทยา) เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ

งานเปิดรั้วโรงเรียน(Open house)นั้น เป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ ดังนี้

1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนที่จัดงานฯ ได้แสดงความรู้ ทักษะ ความสามารถ และผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา 2560
2.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนที่จัดงานฯ แล้วเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน แล้วสนับสนุนส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนในโรงเรียนที่จัดงานฯ

กิจกรรมในงานฯ ประกอบด้วย นิทรรศการผลงานนักเรียนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ ดังนี้

1. การแสดงความสามารถบนเวทีด้านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์
2. การจัดการแสดงผลงานของครู – นักเรียนที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในระดับต่างๆ
3. โครงงานอาชีพ 6 ระดับชั้น
4. งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
5. นิทรรศการการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ด้านการศึกษา)
6. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ตอบปัญหา เกมส์
7. กิจกรรมการแนะแนว และทดสอบความถนัดทางการเรียน

การจัดงานฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคณะครู – นักเรียน โรงเรียนกะทู้วิทยาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ปกครองนักเรียน