เยี่ยมครูผู้ประสบอัคคีภัย

12340

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ภาคบ่าย นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย                นายมนัส เสียงสลัก ประธานเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดภูเก็ต(กก.สกสค.ภูเก็ต)ได้นำน้ำดื่มตรา “เฟรชซี่” ของบริษัทเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูฯจำนวน 20 แพ็ค(โหล) ไปมอบให้แก่ครูของโรงเรียนบ้านบางเทา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ที่ประสบภัยไฟไหม้บ้านพักครูเสียหายทั้งหลัง เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561มีครูได้รับความเดือดร้อนจากทรัพย์สินในบ้านพักครูเสียหายทั้งหมดจำนวน 5 คน มีรายนามดังนี้
1.นายอดิศร รักชาติไทย ครู คศ.2
2.นายอิลมี ลือแบเต๊ะ ครูผู้ช่วย
3.น.ส.พัชรี เหล็กเพชร ครู คศ.1
4.น.ส.รูสหน๊ะ แต ครูอัตราจ้าง
5.น.ส.วิไลวรรณ แพ่งมะลิกาญจน์ ครูอัตราจ้าง

ในโอกาสนี้ นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จ.ภูเก็ตและนายมนัส เสียงสลัก ร่วมบริจาคเงินบำรุงขวัญกำลังสมทบ” กองทุนประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต ” ผ่านนายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต,นายสายัณห์ ไกรนรา ผอ.สพป.ภูเก็ต จำนวน 5,000.- บาท และทราบว่าจากการที่นายสายัณห์ ไกรนรา ได้ริเริ่มจัดตั้ง”กองทุนประถมศึกษา สพป.ภูเก็ต” มีโรงเรียนโดยครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ตและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินให้กองทุนฯกว่า 80,000.- บาทแล้ว ซึ่งทาง สพป.ภูเก็ตจะได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวมอบให้แก่โรงเรียนบ้านบางเทาเพื่อช่วยเหลือครูที่ประสบภัยดังกล่าวต่อไป
และในการนี้ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งให้โรงเรียนบ้านบางเทาได้เสนอเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานสำคัญขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ พ.ศ.2557 ให้แก่ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ตเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือฯครูที่ประสบอัคคีภัยจากมูลนิธิฯต่อไปด้วยแล้ว