โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 โดยสถานพยาบาล สกสค.
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561

จุดที่ 1 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
จุดที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
1

2

33