โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดสวัสดิการ “โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา” เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และครอบครัว โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล และประสานประโยชน์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เอาประกันได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ ด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม และรวดเร็ว  ติดต่อร่วมการได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต  เบอร์โทรศัพท์  076 – 611113 – 14   หมดเขตร่วมโครงการ  31  มีนาคม  2560

  • ทุนประกัน 300,000  บาท  เบี้ยประกัน  315 บาท/ปี
  • ทุนประกัน 500,000  บาท  เบี้ยประกัน  525 บาท/ปี
  • บุตร-ธิดา ของสมาชิกที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ดี
    สามารถทำทุนประกัน 300,000 บาท เบี้ยประกัน 315 บาท/ปี

*กรณีพิเศษ  เสียชีวิตอุบัติเหตุจักรยานยนต์          30%  ของทุนประกัน
                           ถูกฆาตกรรม                                              50% ของทุนประกัน