โครงการประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ สังกัดสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สังกัดสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน มีผู้เข้่าร่วมประชุมสัมมนาจากหน่วยงานต้นสังกัดฯ จำนวน 50 คน
การประชุมสัมมนาในวันนี้ นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการ สวัสดิการ – สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมบรรยายหัวข้อการบริหารจัดการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ในความรับผิดชอบของสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
ภาคบ่าย ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ นายพิเชษฐ ตันสกุล นายสมพร ฉั่วสกุลและนางสมจิต ศิลปศาสตร์ ได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อเรื่อง มุมมองการบริหารจัดการการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและการบริหารจัดการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
การประชุมสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

118340931_1058730764545680_8565689527735678017_n

118649337_1685690198256351_6415281029690858749_n

118691133_338526707327406_1850105545009653119_n

118693282_417181139251300_3389958188901218181_n

118693591_835228117221595_7499032539895735844_n

118693717_630958960892570_2002060750035876955_n

118694054_625054058397659_3638377073591165092_n

118695717_807129959824609_140895465056926646_n

118699238_407621110211007_4755122991027764715_n

118700895_616644645661096_2946989547790510742_n

118702220_353977262657782_8801139491440443304_n

118702351_2364130377215507_277771610817221599_n

118704179_441340176753224_8949861257545473851_n

118715110_357490868752129_7776702940157556947_n

118728384_776886236411414_2007898390199159790_nเล็ก พี่ตุ้ม