โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ – โครงการจิตอาสา

วันที่ 21 กันยายน 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดบูรณาการโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพดำเนินการร่วมกับโครงการจิตอาสา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย และทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน โดยมีคณะครูสูงวัย – ครูอาวุโสและครูในประจำการมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 61 คน (4 คณะ) ดังนี้
1.ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม(ประธานชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ตและประธานชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต)​
2.นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์(ประธานศูนย์ดูและครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต
3.นายบูรณันต์ ชุมรักษ์(ประธานศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดภูเก็ต)
4.นายวันชัย พงษาผอ.สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ตและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
มีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกันดังนี้
1.กิจกรรมตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคพื้นฐานเบื้องต้น
2.กิจกรรมกาแฟยามเช้าและร่วมรับประทานอาหารกลางวันของสมาชิกศูนย์ดูแลครูสูงอายุจังหวัดภูเก็ต สมาชิกชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต สมาชิกชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ตและครูประจำการ สังกัดต่างๆ
3.กิจกรรมอบรมในห้องประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่อง”การพัฒนากาย – พัฒนาจิต สำหรับผู้สูงวัย”
4.กิจกรรมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งตัดกิ่งไม้ และทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ สำนักงาน สกสค.ภูเก็ต
…สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้
2

1

จิตอาสา_๒๐๐๙๒๑_21

771521

771522

771523

โครงการจิตอาสา_๒๐๐๙๒๑_6

จิตอาสา_๒๐๐๙๒๑

จิตอาสา_๒๐๐๙๒๑_0

S__41844754

S__41844756

S__41844757

771528

771529

771530

771531

771532

771533

771534

771535

771536

771537

771546

771547

771548

771549

771550

771551

771552

771553

771554

771555

S__41836564

S__41836565

S__41844743

S__41844745

S__41844746

S__41844747

771563

771564

771565

771566

771567

771568

771569

771570

771571