โครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร ให้บริการตรวจคัดกรองตาต้อกระจกแก่ครูและบคุลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ราย พบว่ามีอาการตาต้อกระจก จำนวน 4 ราย ได้ทำการนัดหมายไปผ่าตัดแล้ว 1 ราย และนัดดูอาการสำหรับผู้ที่ได้ผ่าตัดไปแล้ว จำนวน 3 ราย
S__27140163