โครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร ให้บริการตรวจคัดกรองตาต้อกระจกแก่ครูและบคุลากรทางการศึกษา จำนวน 11 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่พบว่ามีอาการตาต้อกระจก จำนวน 2 ราย ได้ทำการนัดหมายไปผ่าตัดแล้วทั้ง 2 ราย และนัดดูอาการสำหรับผู้ที่ได้ผ่าตัดไปแล้ว จำนวน 3 ราย พร้อมนัดหมายไปทำการผ่าตัดต้อกระจกอีกข้างทั้ง 3 ราย
1

2

4