โครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 โรงพยาบาลศุภมิตร ให้บริการตรวจดูอาการผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกแล้วและคัดกรองต้อกระจกรายใหม่ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บริการ ดังนี้
1. ผู้มาตรวจอาการหลังการผ่า จำนวน 4 ราย
2. ผู้มาตรวจคัดกรองรายใหม่ จำนวน 13 ท่าน
– เข้าเกณฑ์ผ่าตัด 10 ราย
– นัดไปผ่าตัด 8 ราย
ซึ่งจะเดินทางโดยเครื่องบินในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้ง 8 ราย
165040

165041

165045

165046

165047

165049

165050

165055