โครงการโลกสวยตาใสครูไทรไร้ต้อกระจก

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัดและตรวจคัดกรองต้อกระจกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
ผู้มาตรวจติดตามหลังผ่า 3 ท่าน
ผู้มาตรวจคัดกรองรายใหม่ 15 ท่าน
เข้าเกณฑ์ผ่าตัด 3 ท่าน
นัดไปผ่าตัด 3 ท่าน
เดินทางโดยเครื่องบินวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 3 ท่าน
112384
112392

112391
112382