โครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก ประจำเดือนมกราคม 2563

การตรวจติดตามหลังผ่าตัดและการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจกตามโครงการ”โลกสวยตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”(โครงการความร่วมมือของสำนักงาน สกสค.ภูเก็ต กับ โรงพยาบาลศุภมิตร
จังหวัดสุพรรณบุรี)ประจำเดือน มกราคม 2563
มีการจัดกิจกรรมตามโครงการใน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ที่ข้างห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็นการให้บริการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ที่มาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ระหว่่งเวลา 08.30 น. -​ 12.00 น.
-​ มีผู้ตรวจคัดกรอง จำนวน 159 คน
-​ พบเป็นโรคตาต้อกระจก จำนวน 28 คน
-​ นัดเดินทางไปผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาจำนวน 17 คน
-​ รอการตัดสินใจ จำนวน 11 คน
จุดที่ 2 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ที่อาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต (อำเภอกะทู้อ.กะทู้)ระหว่างเวลา 09.00​น​ – 11.00 น.
-​ มีผู้มาตรวจติดตามหลังผ่าตัด จำนวน 4 ราย
-​ มีผู้มาตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก จำนวน 4 ราย
(ไม่พบเป็นโรคตาต้อกระจก)​
สรุปผลการดำเนินการตามโครงการฯ
* ปี 2561
-​ มีผู้มาตรวจคัดกรองรวมทั้งสิ้น จำนวน 531 คน
-​ พบเป็นโรคตาต้อกระจกและได้รับการเปลี่ยนเลนส์ตาแล้ว จำนวน 46 คน
* ปี 2562
-​ มีผู้มาตรวจคัดกรองรวมทั้งสิ้น จำนวน 227 คน
-​ พบเป็น​โรคตาต้อกระจกและได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาแล้ว จำนวน 62 คน
209982

209983

459075

459076

459079

459080

459081

Processed with MOLDIV
Processed with MOLDIV