โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ตและชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต ปี 2563

นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต (กรรมการและเลขานุการชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต และนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (กรรมการและเลขานุการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับกรรมการบริหารชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ได้นำสมาชิกชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต จำนวน 52 คน เดินทางไปร่วมแข่งขันวู๊ดบอลกระชับมิตรกับนักกีฬาวุ๊ดบอลจังหวัดตรังและเดินทางท่องเที่ยว – ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2563
ผลการประเมินความพึงพอใจในรายการสำคัญ 10 ประเด็น ผลปรากฏว่าทั้ง 10 ประเด็น สมาชิกผู้ร่วมเดินทางมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.31 จากคะแนนเต็ม 5)
โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นสรุปได้เดังนี้
1. เป็นโครงการที่ดีมาก ควรจัดให้มีทุกปี
2. สมาชิกมีความสนุกสนาม ได้ความรู้และประสบการณ์ที่ดี
3. มีการวางแผนการเดินทางและการทำกิจกรรมในระหว่างวันมีการดำเนินการได้ดี มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้เหมาะสม
4. การเดินทางควรเดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศทุกคน ไม่ควรแบ่งกลุ่มย่อยเดินทางด้วยรถตู้
5. ควรจัดไปท่องเที่ยวและทัศนศึกษาในภาคเหนือบ้าง
809453

809454
809453

809454

809455

809456

809457

809458

809459

809460

809461

809462

809463

809464

809465

809466

809467

809468

809469

809470

809471

809472

809473

809474

809475

809476

809477

809478