วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ภาคเช้า ระหว่างเวลา 09.00 น. – 11.30 น.นายวันชัย  พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกะทู้วิทยา โดยมี ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล (นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้) ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกะทู้วิทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกะทู้วิทยา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องเกียรติยศ อาคารอินทนิน โรงเรียนกะทู้วิทยา โรงเรียนกะทู้วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัด สพม.14(ภูเก็ต,พังงา,ระนอง ) สพฐ. ในปีการศึกษา 2560 มี น.ร.ชั้น ม.1 – ม.6 รวมทั้งสิ้น 1,082 คน ครู 63 คน เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพชั้นแนวหน้าโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต และ สพม.14 มีผลการสอบ O -NET ชั้น ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่ ปรากฏว่า – ม.3 เป็นอันดับ 4 ของจังหวัดภูเก็ต(รองจาก ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย,ร.ร.สตรีภูเก็ต,ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต – เป็นอันดับ 1 ร.ร.ขนาดกลาง ของ สพม.14) – ม.6 เป็นอันดับ 4 ของจังหวัดภูเก็ต(รองจาก ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย,ร.ร.สตรีภูเก็ต,ร.ร.เฉลิมพระเกียรตสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต – เป็นอันดับ 2 ร.ร.ขนาดกลาง ของ สพม.14) ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวันนี้ ที่ประชุมฯได้ให้ความเห็นชอบ “แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560 “ในกรอบวงเงินงบประมาณ 7,593.000 บาท จำแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านวิชาการ 4,749,100 บาท ( 62.55%) 2. ด้านบริหาร 2,277,900 บาท ( 30.00%) 3. สำรองจ่าย 566,300 บาท ( 7.45%) เชื่อมั่นว่า ภายใต้การบริหารจัดการของ นายปัญญา หัตถิ ผอ.โรงเรียนกะทู้วิทยา ทีมงานบริหารของโรงเรียน คณะครูในโรงรียน และการสนับสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกะทู้วิทยาจะสามารถเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา พัฒนานักเรียนของโรงเรียนกะทู้วิทยาทุกชั้นเรียนในปีการศึกษา 2560 ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอน

19489710_1478537712204694_61963620_n