นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต “ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีสวดพระอภิธรรมศพ”

เมื่อวันพุธที่   20  กันยายน  2560  เวลา  18.30  น.   นายมงคล  รัตน์  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการประจำวันพุธ พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกชมรมฯ  และพุทธศานิกชน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดภูเก็ต และสมาชิกเป็นเจ้าภาพ และนายวันชัย  พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ในฐานะที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่อุโบสถวัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) โดยมีพระครูปริยัตยานุยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 85  คน
70309