ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตร่วมกับชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 นายวันชัย  พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต  ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี กับสมาชิกชมรมครูอาวุโส จังหวัดภูเก็ต (ที่มีนายเสทือน มุขดี เป็นประธานชมรมฯ) และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ที่วัดในหาน อ.เมือง จ.ภูเก็ต การทอดกฐินสามัคคีนั้น เป็นกิจกรรมสำคัญในพุทธศาสนา นอกเหนือจากการรักษาไว้ซึ่งประเพณี-วัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธแล้วในการนี้ วัดในหาน ได้ปัจจัย(เงิน)เพื่อการพัฒนา วัดในหาน รวมทั้งสิ้น 1,224,255.75 บาท และในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กับนายมนัส เสียงสลัก (ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตครูจังหวัดภูเก็ต) สมาชิกเครือข่ายฯ นางกาญจนา ลีนานนท์และครอบครัว และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ที่สำนักสงฆ์แหลมพรหมเทพ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นอกจากจะเป็นการรักษาประเพณี-วัฒนธรรมของชาวพุทธแล้ว สำนักสงฆ์แหลมพรหมเทพ ได้ปัจจัย(เงิน)เพื่อการพัฒนาสำนักสงฆ์ฯรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000.-บาท

96708

96709

96717