ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

49545
วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสุดารัตน์ ทองหอม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.เพื่อนำเสนอผลงาน
“บริการเหนือความคาดหมาย”ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ตามนโยบายของ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมบริการ “บริการเหนือความคาดหมาย”
กับสำนักงานสกสค.จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ห้องประชุมทับทิมทอง แกรนด์ฮอล์ ชั้น 2 โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท

ในการประชุมฯครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอรายงาน”บริการเหนือความคาดหมาย”ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดต่างๆในช่วงต้นรายการและท้ายรายการ และให้ข้อคิด-ข้อเสนอแนะ
ในการบริหารจัดการ สวัสดิการ- สวัสดิภาพเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา และการนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.สู่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ร่วมทอดกฐินพระราชทานที่วัดโพธาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ในการนี้ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ประธานในพิธีฯ ได้ถวายเงินที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมอนุโมทนาบุญให้แก่วัดและโรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,463,123.56 บาท