ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และร่วมงานพบปะสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ของชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
ในรอบปี 2561ทึ่ผ่านมา ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในหลายรายการ เช่น
● การถวายเทียนพรรษาและทัศนศึกษาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวและพบปะสังสรรค์นันทนาการ
● การร่วมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม
● การส่งบัตรอวยพรวันเกิดแก่สมาชิก
● การเยี่ยมสมาชิกที่เจ็บป่วย
● การเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรมและมอบเงินช่วยเหลืองานศพสมาชิก
● การร่วมโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” และโครงการอบรมให้ความรู้ในการระมัดระวังสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุกับแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กับ ศูนย์ดูแลครูและบุคลาการทางการศึกษาผู้สูงอายุสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
● กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

ทำให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะและร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกและสังคมโดยส่วนรวมในหลายรายการขอชื่นชมยินดีกับท่านประธานชมรมฯ(นายเทือน มุขดี)และคณะกรรมการบริหารชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ปี 2561 ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริหารจัดการโครงการกิจกรรมต่างๆให้แก่มวลสมาชิกได้อย่างดียิ่ง

ในปี 2562 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความเห็นชอบให้ ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม เป็นประธานชมรม และเห็นชอบให้มีรองประธานชมรมฯ 2 ท่าน ดังนี้
1.นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์
2.นายจรูญ คำวิเศรษฐ์
ผู้บริหารชมรมฯทั้ง 3 ท่าน จะได้กำหนดตัวกรรมการชมรมฯ และกำหนดโครงการ/กิจกรรมประจำปีของชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ปี 2562
เพื่อให้สมาชิกของชมรมครูอาวุโส จ.ภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 682 คน ได้ประโยชน์จากชมรม1

ชมรม2โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดต่อไป.