การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและการปลูกฝังการสร้างวินัยทางการเงินสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการอบรมครูบรรจุใหม่ 14 จังหวัดภาคใต้ หลักสูตร ” การพัฒนาทักษะและการปลูกฝังการสร้างวินัยทางการเงินสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ” ณ ห้องประชุม โรงแรมสยามธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โดยมีนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตส่งครูบรรจุใหม่เข้ารับการอบรม 16 คน ดังนี้
1.สพป.ภูเก็ต จำนวน 10 คน จากโรงเรียนต่างๆ โรงเรียนละ 1 คน ดังนี้
(1) โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่
(2) โรงเรียนบ้านแหลมทราย
(3) โรงเรียนบ้านป่าคลอก
(4) โรงเรียนบ้านม่าหนิก
(5) โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
(6) โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
(7) โรงเรียนบ้านบางเทา
(8) โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท)
(9) โรงเรียนวัดสว่างอารมย์
(10) โรงเรียนเกาะสิเหร่
2. สพม.14 จำนวน 5 คน จาก 2 โรงเรียน ดังนี้
(1) โรงเรียนสตรีภูเก็ต 2 คน
(2) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต 3 คน
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จำนวน 1 คน

การให้การอบรมตามโครงการ และหลักสูตรที่กำหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และทักษะตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด350460

350458

350459

350461

350462

350463