ประชุม กศจ.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2563

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุม กศจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 6/2563
ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตมอบหมายเป็นประธานการประชุม
การประชุมในวันนี้มีระเบียบวาระสำคัญ ดังนี้
1.การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
2.หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม​2563)
3.หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน​2563)
4.แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตพ.ศ.2563-2565
5.การอนุมัติผลการประเมินและอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)ประเภทวิชาการ ให่ดำรงตำแหน่ง
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
6.การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง ครู ในอันดับ คศ.1
7.การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยะฐานะ ชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ
8.การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
9.การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545(การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564)
10.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สังกัด สพป.ภูเก็ต

การประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตาม​ระบียบวาระมี่กำหนด.
ประชุม กศจ 5 มิย 63